logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • คำรับรองปฏิบัติราชการผู้อำนวยการส่วน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
  3 มีนาคม 2563
 • คำรับรองปฏิบัติราชการธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
  3 มีนาคม 2563
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  24 กุมภาพันธ์ 2563
 • รายงานผลการประเมินตามคำรับรองฯ ประจำเดือนกันยายน 2561
  8 ตุลาคม 2561
 • รายงานผลการประเมินผลตามคำรับรองฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
  11 กันยายน 2561
 • รายงานผลการประเมินตามคำรับรองฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  16 สิงหาคม 2561
 • รายงานการประเมินผลตามคำรับรองฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  5 กรกฎาคม 2561
 • รายงานการประเมินผลตามคำรับรองฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
  5 มิถุนายน 2561
 • รายงานการประเมินผลตามคำรับรองฯ ประจำเดือนเมษายน 2561
  8 พฤษภาคม 2561
 • รายงานการประเมินผลตามคำรับรองฯ ประจำเดือนมีนาคม 2561
  5 เมษายน 2561
 • รายงานการประเมินผลตามคำรับรองฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  6 มีนาคม 2561
 • แบบรายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนมกราคม 2561
  6 กุมภาพันธ์ 2561