logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนงาน/โครงการ

 • 3. โครงการตามแผนงานปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลง จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อ.บึงสามพัน อ.ชนแดน อ.วังโป่ง
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • 2. โครงการตามแผนงานขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลง ปี2561 จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อ.วิเชียรบุรี อ.ศรีเทพ อ.เขาค้อ อ.หล่มสัก อ.หล่มเก่า อ.น้ำหนาว
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • 1. โครงการตามแผนงานจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 32 ล้านแปลง จำนวน 11 อำเภอ
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงในพื้นที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์สาขา อ.หนองไผ่ และ อ.บึงสามพัน จำนวน 70,693 แปลง
  4 มีนาคม 2559
 • แผนการปฏิบัติงานโครงนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงอาคารราชพัสดุประเภททะเบียนทั่วไป ในระบบสารสนเทศภููมิศาสตร์ (GIS) ประจำปีงบประมาณ 2558
  10 สิงหาคม 2558
 • ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณษกำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง - คูเมือง เมืองเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • 15 - 17 มกราคม 2561 อยู่ระหว่างลงพื้นที่เตรียมความพร้อม
  5 กุมภาพันธ์ 2561