logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน

พันธกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์

 1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
 3. ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
 4. จัดแสดง เผยแพร่ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการ เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

 


 ภารกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์

 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
 2. จัดทำ นำออกใช้ และรับคืนเหรียญกษาปณ์ และดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา และงานรับจ้างทำของ
 3. รับ - จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 5. จัดแสดง เผยแพร่ และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบกรมธนารักษ์

 

ส่วนอำนวยการ

          มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์และราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกลุ่ม/ส่วนใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึงการปฏิบัติงานสารบรรณ งานห้องสมุด งานบริหารบุคคล งานด้านการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ งานด้านพยาบาลและสวัสดิการ งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน งานวินัย งานจัดระบบและกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ งานดูแลและแจ้งซ่อมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคและงานด้านจัดระบบให้บริการยานพาหนะ

 

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

          ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล การบำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐในการใช้และการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุรวมถึงปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนจัดการฐานข้อมูล

          การแก้ไขปัญหาทะเบียนซ้ำซ้อนโดยการจำหน่ายเพิกถอน ยุบรวมทะเบียนที่ราชพัสดุ ปรับปรุงแก้ไขเนื้อที่ทะเบียนที่ราชพัสดุให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เป็นไปตามกฏกระทรวง รับขึ้นทะเบียนที่ดิน,ขึ้นทะเบียนอาคารราชพัสดุ จำหน่าย รื้อถอนอาคารราชพัสดุ และรับคืน - ส่งคืนที่ดินราชพัสดุ การระวังชี้แนวเขตตามประมวลกฏหมายที่ดิน และการรังวัดจัดทำแผนที่

 

ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน 

          ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดินดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

3 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 1618 ครั้ง