logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  26 สิงหาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2(การสอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  10 สิงหาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
  29 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  9 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  22 ตุลาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานทีสอบ ในตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  30 กันยายน 2563
 • ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  11 กันยายน 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 2) (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  5 เมษายน 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้่้งที่ 2 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  27 มีนาคม 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะครั้งที่ 1 วัน เวลา วิธีการ สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน
  15 มีนาคม 2562
 • แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ
  28 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  28 กุมภาพันธ์ 2562