logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ความรู้ทั่วไป

 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือนกันยายน 2561
  20 กรกฎาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
  20 กรกฎาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  20 กรกฎาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  20 กรกฎาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
  20 กรกฎาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือนเมษายน 2561
  20 กรกฎาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือนมีนาคม 2561
  20 กรกฎาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  20 กรกฎาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือนมกราคม 2561
  20 กรกฎาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือนธันวาคม 2560
  20 กรกฎาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  20 กรกฎาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือนตุลาคม 2560
  20 กรกฎาคม 2561
 • ช่องทางรับชำระเงิน
  20 กรกฎาคม 2561
 • โครงสร้างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
  20 กรกฎาคม 2561
 • รายชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ
  20 กรกฎาคม 2561
 • ประวัติกรมธนารักษ์
  20 กรกฎาคม 2561
 • ภารกิจกรมธนารักษ์
  20 กรกฎาคม 2561
 • โครงสร้างบริหารกรมธนารักษ์
  20 กรกฎาคม 2561
 • VDO : Echo English
  20 กรกฎาคม 2561
 • การใช้งานแอปพลิเคชั่น Echo English
  20 กรกฎาคม 2561
 • ขั้นตอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น Echo English
  20 กรกฎาคม 2561
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนดาวน์โหลด Echo English
  20 กรกฎาคม 2561
 • หลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขการหักเงินได้พึงประเมินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตาม พรบ. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560
  3 กันยายน 2561
 • พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541
  20 กรกฎาคม 2561
 • พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
  20 กรกฎาคม 2561
 • แนวปฏิบัติการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  20 กรกฎาคม 2561
 • ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  20 กรกฎาคม 2561
 • ประชาสัมพันธ์กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
  20 กรกฎาคม 2561