logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบบันทึกข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
  4 มีนาคม 2563
 • แบบ ธร.3801 (ปรับปรุง) แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
  14 กุมภาพันธ์ 2561
 • แบบ ทร.11 แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
  14 กุมภาพันธ์ 2561
 • แบบ ทร.05 แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ี่ราชพัสดุ
  14 กุมภาพันธ์ 2561
 • แบบ ทร.04 แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
  14 กุมภาพันธ์ 2561
 • แบบ ทร.03 แบบสำรวจรายการที่ดินขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
  14 กุมภาพันธ์ 2561
 • แบบ ทบ.10 แบบส่งมอบ-รับมอบที่ราชพัสดุ
  14 กุมภาพันธ์ 2561
 • แบบ ทบ.6 แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ
  14 กุมภาพันธ์ 2561
 • แบบ ทบ.4 แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ
  14 กุมภาพันธ์ 2561
 • แบบ ทบ.3 แบบแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ
  14 กุมภาพันธ์ 2561
 • แบบ ทบ.2 แบบแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ
  14 กุมภาพันธ์ 2561
หมวดหมู่เอกสาร